B312-Edenbachen – Getreidesilozug kippt in Kurve um – Fahrer verletzt

B312-Edenbachen - Getreidesilozug kippt in Kurve um - Fahrer verletzt

B312-Edenbachen – Getreidesilozug kippt in Kurve um – Fahrer verletzt

B312-Edenbachen – Getreidesilozug kippt in Kurve um – Fahrer verletzt

13-1771
Pin It